ປະກັຍໄພເງີນ

  ເບິ່ງແລ້ວ : 8333


1. ພາກສ່ວນເຂົ້າຮ່ວມການປະກັນໄພ:

- ພາກສ່ວນເຂົ້າຮ່ວມການປະກັນໄພ: ບັນດາສ່ວນບຸກຄົນ, ທຸລະກິດ, ອົງການຈັດຕັ້ງ, ພິເສດແມ່ນບັນດາທະນາຄານ.

- ພາກສ່ວນທີ່ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພ: ເງີນສົດ, ປະເພດເງີນຕາ, ເອກະສານທີ່ມີຄຸນຄ່າ, ແຊັກ, ທັນນະບັດ, ບັດ VISA, ໃບແຈ້ງໜີ້ການຂາຍ, ພັນທະບັດ, ໃບຢັ້ງຢືນການຊຳລະ...ຫຼືບັນດາເຄື່ອງມືທີ່ສາມາດປ່ຽນເປັນເງີນ ທີ່ຖືກຳມະສິດຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພ ຫຼື ຜູ້ທີໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຍອມຮັບຜິດຊອບ.

2. ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຂອບເຂດການປະກັນໄພ:

LVI ທົດແທນຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ກັບລູກຄ້າໃນກໍລະນີມີບັນດາຄວາມເສຍຫາຍເກີດຂື້ນ, ຄວາມສ່ຽງທີ່ເກີດຂື້ນຕໍ່ກັບບັນດາປະເພດເງີນຕາ ແລະ ບັນດາເອກະສານທີ່ໄດ້ລະບຸຂ້າງເທິງ, ຍົກເວັ້ນບັນດາກໍລະນີລຸ່ມນີ້:

- ຍານພາຫະນະການຂົນສົ່ງຂອງບັນດາບໍລິສັດ ຂົນສົ່ງເງີນມືອາຊີບ;

- ປົກປິດ, ເຊື່ອງຊ້ອນ, ປັບປ່ຽນ, ບໍ່ຊື່ສັດ ຫຼື ການກະທຳທີ່ຫຼອກລວງບໍ່ຊື່ສັດ ຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພ ຫຼື ບັນດາພາກສ່ວນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ, ພະນັກງານ ຫຼື ຕົວແທນ ຫຼື ບັນດາຝ່າຍອື່ນໆ ຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພ;

- ການກະທຳທີ່ຕັ້ງໃຈ ຫຼື ຕັ້ງໃຈບໍ່ລະມັດລະວັງຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພ;

- ການສູນເສຍທີ່ບໍ່ຮູ້ສາຍເຫດ, ຫາຍສາບ, ການສູນຫາຍ ຫຼື ການກວດພົບຂາດເສຍໄປເມື່ອດຳເນີນການກວດສອບ, ການຂາດເສຍໄປຍ້ອນຄວາມຜິດພາບຂອງການບໍລິຫານ ຫຼື ບັນຊີ, ຫຼືການລະເລີຍ, ການດຳເນີນງານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ;

- ການລັກທຳມະດາ, ການລັກເລັກໜ້ອຍ, ການລັກດ້ວຍການຫຼອກລວງ ແລະ ທຸກຮູບແບບການລັກທີ່ບໍ່ພົວພັນໂດຍກົງກັບການໃຊ້ອາວຸດເພື່ອນາບຂູ່ຕໍ່ກັບຄົນ ຫຼື ວັດຖຸສິ່ງຂອງ;

- ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ເນື່ອງ, ຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ບໍ່ຄົບ ຍ້ອນສາຍເຫດລາຄາຫຼຸດ ຫຼື ການເໜັງຕີງຂອງຄ່າເງີນສະກຸນ;

- ຄວາມເສຍຫາຍຍ້ອນຍານພາຫະນະບໍ່ມີຄົນເຝົ້າ;

- ການຟ້ອງຮ້ອງຕໍ່ກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ການບາດເຈັບທາງຮ່າງກາຍ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ກັບຍານພາຫະນະທີ່ໃຊ້ຂົນສົ່ງ;

- ຄວາມເສຍຫາຍ, ການມ້າງທຳລາຍ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍຍ້ອນການຫຼ້ຍຫ້ຽນ, ຈີກຂາດ, ປວກກີນ ຫຼື ແມງໄມ້ຊະນິດອື່ນ;

- ຄວາມເສຍຫາຍ, ການມ້າງທຳລາຍ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍໂດຍທາງກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມ ເກີດຈາກສາຍເຫດຂອງຄວາມຊັກຊ້າ, ໂດຍພາສີອາກອນ ຫຼື ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່, ການເວນຄືນ ຫຼື ຍຶດຄອງ;

- ຄວາມເສຍຫາຍ, ການມ້າງທຳລາຍ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍໂດຍທາງກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມ ໂດຍສົງຄາມ, ສົງຄາມກາງເມືອງ, ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີລັກສະນະສົງຄາມ (ເຖິງຈະບໍ່ປະກາດສົງຄາມກໍ່ຕາມ);

- ຄວາມເສຍຫາຍ, ການມ້າງທຳລາຍ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍໂດຍທາງກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມ ທີ່ເກີດຂື້ນຍ້ອນການກໍ່ການຮ້າຍ;

- ຄວາມເສຍຫາຍ, ການມ້າງທຳລາຍໂດຍທາງກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມ ທີ່ເກີດຂື້ນຍ້ອນທາດກຳມັນຕະພາບລັງສີ Ion ຫຼື ການປົນເປື້ອນຂອງທາດກຳມັນຕະພາບລັງສີ ຍ້ອນພະລັງງານກຳມັນຕະພາບລັງສີ ຫຼື ຍ້ອນກາບຂອງທາດກຳມັນຕະພາບໃດໆ ກໍ່ຕາມ ຍ້ອນການໄໝ້ຂອງພະລັງງານກຳມັນຕະພາບລັງສີ, ວັດສະດຸອາວຸດນິວເຄຍ.


  11-11-2020

ປະກັນໄພຂົນສົ່ງທາງອາກາດ

ປະກັນໄພຂົນສົ່ງທາງອາກາດແມ່ນການປະກັນໄພປະເພດໜຶ່ງສຳ ລັບສິນຄ້າທີ່ຂົນສົ່ງໂດຍຍົນ. ສິນຄ້າປະເພດຕ່າງໆທີ່ຖືກຂົນສົ່ງໂດຍທາງອາກາດແມ່ນສິນຄ້າທີ່ມີມູນຄ່າ, ສ່ວນປະກອບນ້ອຍເຊັ່ນ: ເຄື່ອງມືວັດແທກຂອງຊ່ຽວຊານ, ຢາ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ.

  15-10-2020

Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh - LAO

Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh (sau tổn thất vật chất) còn được gọi là “bảo hiểm tổn thất lợi nhuận” hoặc “tổn thất mang tính hậu quả”. Mục đích của bảo hiểm gián đoạn...

  15-10-2020

Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản -LAO

Trong quá trình sản xuất kinh doanh thì rủi ro liên quan đến các tài sản được xem là rủi ro đáng lo ngại nhất. Với những tính năng vượt trội và mang lại lợi...

  15-10-2020

Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu - LAO

Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển thường áp dụng đối với các hàng hóa thông thường (không gồm các loại hàng hóa như than, dầu chở rời, hàng đông...

  15-10-2020

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa - LAO

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa là loại hình bảo hiểm cho hàng hóa được vận chuyển trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam bằng đường bộ, đường sắt, đường sông, tàu ven...

  15-10-2020

Bảo hiểm trách nhiệm - LAO

Khi tham gia bảo hiểm trách nhiệm, người được bảo hiểm sẽ được LVI bồi thường đối với trách nhiệm pháp lý của người được bảo hiểm đối với các thương tật thân thể và/hoặc...