ຂັບລົດຜ່ານເຂດນໍ້າຖ້ວມ

  27-08-2019


🚗🚗 ຂັບລົດຜ່ານເຂດນໍ້າຖ້ວມ ຄິດວ່າມັນງ່າຍດັ່ງທີ່ຫຼາຍຄົນຄິດ. ໃຫ້ທ່ານປະຕິບັດຕາມ 7  ຂັ້ນຕອນຂ້າງລຸ່ມນີ້ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງຄວາມສ່ຽງອາດເກີດຂຶ້ນ.
===============================================================================
✅ ຂັ້ນຕອນທີ່ 1: ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໄວລົງ ຫຼື ຢຸດລົດກ່ອນ ເພື່ອຕີລາຄາສະພາບນໍ້າ ກ່ອນ ທີ່ຈະຕັດສິນໃຈຂ້າມຜ່ານໄປ.
✅ ຂັ້ນຕອນທີ່ 2: ເປີດໄຟເຕືອນອັນຕະລາຍ ຫຼື ໄຟເຢືອງທາງ ເພື່ອຕີລາຄາຄວາມເລິກຂອງນໍ້າ.
✅ ຂັ້ນຕອນທີ່ 3: ປິດແອລົດ.
✅ ຂັ້ນຕອນທີ່ 4: ເອົາແວ່ນລົງ ເພື່ອໃຫ້ອາກາດລ່ວງ.
✅ ຂັ້ນຕອນທີ່ 5: ຮັກສາຄັນເລັ່ງໃຫ້ສະໝໍ່າສະເໜີ ແລະ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຢຸດລົດຢູ່ເຂດນໍ້າ ຖ້ວມເດັດຂາດ.
✅ ຂັ້ນຕອນທີ່ 6: ໃຫ້ເພີ້ມຄັນເລັ່ງຂຶ້ນເທື່ອລະໜ້ອຍ ໃນເວລາທີ່ຜ່ານນໍ້າເລິກແລ້ວ.
✅ ຂັ້ນຕອນທີ່ 7: ຕັ້ງສະຕິ ໂທແຈ້ງຊ່ວຍເຫຼືອສຸກເສີນ ໃນກໍລະນີຈັກດັບກາງເຂດນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ຫ້າມຕິດຈັກລົດອີກ.